19.05.2018

СПИСЪК С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ НА 20.05.2018 ГОДИНА

СПИСЪК С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ НА 20.05.2018 ГОДИНА

 

Номер по ред

Партия/Инициативен комитет

Упълномощени представители на Българска социалистическа партия

№ и дата на пълномощното

1.

Българска социалистическа партия

Захарина Цветкова Нинова

1/17.05.2018 година

2.

Българска социалистическа партия

Снежка Ромилова Крачунова

2/17.05.2018 година

3.

Българска социалистическа партия

Георги Димитров Георгиев

3/17.05.2018 година

4.

Българска социалистическа партия

Николай Цветков Вълков

4/17.05.2018 година

5.

Българска социалистическа партия

Тошко Първанов Вълков

5/17.05.2018 година

6.

Българска социалистическа партия

Виолета Петрова Гергова

6/17.05.2018 година

7.

Българска социалистическа партия

Пенка Петрова Кръстева

7/17.05.2018 година

8.

Българска социалистическа партия

Драгомир Милчев Иванов

8/17.05.2018 година

 

 

 

 

 

 

 

Номер по ред

 

Партия/Инициативен комитет

Упълномощени

представители на Българска социалистическа партия

№ и дата на

пълномощното

1.

ПП ГЕРБ

Недка Станчева Митова

002/17.05.2018 година

2.

ПП ГЕРБ

Милен Живков Вълчев

003/17.05.2018 година

3.

ПП ГЕРБ

Снежана Иванова Панталеева

004/17.05.2018 година

4.

ПП ГЕРБ

Илка Матова Борисова

005/17.05.2018 година

5.

ПП ГЕРБ

Валя Николаева Вълчева

006/17.05.2018 година

6.

ПП ГЕРБ

Тошо Генчев Тошов

007/17.05.2018 година

7.

ПП ГЕРБ

Калин Васков Каменов

013/17.05.2018 година

 

 

 

Номер по ред

Партия/Инициативен комитет

Упълномощени представители на Българска социалистическа партия

№ и дата на пълномощното

1.

ИК Цветомир Красимиров Николов

Ивелин Данаилов Иванов

3/18.05.2018 година

2.

ИК Цветомир Красимиров Николов

Славка Иванова Нинова

5/18.05.2018 година

3.

ИК Цветомир Красимиров Николов

Ивайло Рангелов Илиев

4/18.05.2018 година

4.

ИК Цветомир Красимиров Николов

Даниела Емилова Цветанова

2/18.05.2018 година

5.

ИК Цветомир Красимиров Николов

Анна Светославова Иванова

1/18.05.2018 година

6.

ИК Цветомир Красимиров Николов

Цветан Петков Цветков

6/18.05.2018 година

7.

ИК Цветомир Красимиров Николов

Венка Цветкова Стайкова

7/18.05.2018 година

8.

ИК Цветомир Красимиров Николов

Павла Цветанова Цветкова

8/18.05.2018 година

 

19.05.2018

РЕГИСТЪР на застъпници в изборите за кмет на община Макреш

Приложение № 71-МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ОБЩИНА МАКРЕШ

ОБЛАСТ ВИДИН

 

РЕГИСТЪР

(За публикуване)

на  застъпници в изборите за кмет на община Макреш

(по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

№ по ред

Кандидатска листа на партия (ПП), коалиция (КП), местна коалиция (МК), инициативен комитет (ИК)

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

№ на удостоверение

1

ПП ГЕРБ

 

1 Митко Вълчев Иванов

1/18.05.2018

2 Магдалена Иванова Янкулова

2/18.05.2018

3 Емилия Свиленова Лилова

3/18.05.2018

4 Петко Николов Иванов

4/18.05.2018

5 Рангел Петров Рангелов

5/18.05.2018

6 Герган Николов Иванов

6/18.05.2018

7 Станислав Александров Савов

7/18.05.2018

2

Българска Социалистическа Партия

 

1 Стефка Младенова Петкова

8/18.05.2018

2 Цветан Василов Тодоров

9/18.05.2018

3 Валя Михайлова Йорданова

10/18.05.2018

4 Цецка Райкова Пуева

11/18.05.2018

5 Симона Илиева Каменова

12/18.05.2018

6 Йонка Николова Иванова

13/18.05.2018

7 Вълчо Стоянов Василев

14/18.05.2018

8 Малина Малинова Лозанова

15/18.05.2018

3

Инициативен комитет Цветомир Красимиров Николов

1 Маргарита Велкова Целова

16/18.05.2018

2 Венетка Иванова Петкова

17/18.05.2018

3 Марияна Целова Иванова

18/18.05.2018

4 Иванка Григорова Иванова

19/18.05.2018

5 Велизар Тодоров Иванов

20/18.05.2018

6 Татяна Кольова Тошкова

21/18.05.2018

 

7 Тихомир Ваньов Тошков

22/18.05.2018

 

 

 

 

 

Регистърът съдържа следните записи:

Колона 1 - „№ по ред". Изписва се поредният номер според последователността на подадените заявления за регистрация на застъпници;

Колона 2 - „Кандидатска листа на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет". Изписват се наименованията на партиите, коалициите, местните коалиции или инициативните комитети, като пред наименованието на партията се изписва абревиатурата „ПП", на коалиция - „КП", на местна коалиция – „МК“. За инициативните комитети се изписва абревиатурата „ИК" и имената на независимия кандидат;

Колона 3 - Колоната съдържа редове, в които последователно се изписват имената на застъпниците по реда на подредбата им в заявлението;

Колона 4 - „№ на удостоверение". Изписват се номерът и датата, вписани в удостоверението на застъпника.

Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра.

 

09.05.2018

ДОПЪЛНЕНИЕ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на кандидатите за КМЕТ НА ОБЩИНАъобщение

Приложение № 60-МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за КМЕТ НА ОБЩИНА

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

 

          1.

Община Макреш

 

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

 

 

МИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ

 

 

 

137/24.04.2018 г.

 

6

 

 

          2.

Община Макреш

ПП„ГЕРБ“

 

НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ НЕНЧЕВ

138/24.04.2018 г.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Община Макреш

Инициативен комитет Цветомир Красимиров Николов

ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ

140/24.04.2018 г.

8

 

 

Инициативен комитет Веселин Димитров Велков

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

145/09,08,2018г.

9

4.

Община Макреш

 

 

 

 

 

 

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

02.05.2018

Приложение № 60-МИ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на кандидатите за КМЕТ НА ОБЩИНА

Приложение № 60-МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за КМЕТ НА ОБЩИНА

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

 

          1.

Община Макреш

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

 

 

МИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ

 

 

 

137/24.04.2018 г.

 

6

 

 

          2.

Община Макреш

ПП„ГЕРБ“

 

НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ НЕНЧЕВ

138/24.04.2018 г.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Община Макреш

Инициативен комитет Цветомир Красимиров Николов

ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ

140/24.04.2018 г.

8

 

 

 

Общинската избирателна комисия води отделен публичен регистър за кандидатите за общински съветници, за кандидатите за кметове на община, за кандидатите за кметове на кметство, а в градовете с районно деление – и за кандидатите за кмет на район.

Публичните регистри се обявяват на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

Календар

Решения

  • № 173 / 27.05.2018

    относно: Избор на кмет на община Макреш втори тур

  • № 172 / 27.05.2018

    относно: Обявяване край на изборния ден в община Макреш

  • № 171 / 27.05.2018

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на частични избори за кмет на община Макреш втори тур на 27.05.2018 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения