Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 171
Макреш, 27.05.2018

ОТНОСНО: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на частични избори за кмет на община Макреш втори тур на 27.05.2018 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАКРЕШ

РЕШЕНИЕ
№ 171-МИ/27.05.2018 г.

Макреш, 27.05.2018 г.

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на частични избори за кмет на община Макреш втори тур на 27.05.2018 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

 

Получено е писмо  по входящия дневник на ОИК - Макреш от ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в частични избори втори тур за   кмет на община Макреш на 27 май 2018 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 от ИК.

            На основание чл. 87, ал. 1, т.1 от ИК и Решение на ЦИК № 2693-МИ от 20.10.2015 г., Общинската избирателна комисия Макреш

 

Р Е Ш И:

 

Упълномощава Петър Ванчев Тодоров, ЕГН **********, л.к. № ********* издадена на **.**.****г. от МВР Видин – председател на ОИК Макреш, Бисерка Тодорова Иванова, ЕГН **********, л.к. № *********, издадена на **.**.****г. от МВР Видин – член на ОИК Макреш и Георги Михайлов Гергов, ЕГН **********, л.к. № ********* издадена на **.**.****г. от МВР Видин – член на ОИК Макреш със следните правомощия:

Да предадат избирателни списъци за гласуване на частични избори за кмет на община Макреш втори тур  на 29.05.2018 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

Да подпишат приемо-предавателен протокол за предаването на списъците за кмет на община Макреш на 29.05.2018 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

Решението да се изпрати на Община Макреш, област Видин.

 Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението да се обяви на таблото на ОИК Макреш и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      СЕКРЕТАР:

/Петър Тодоров /                                                            /Лиляна Митова/

Председател: Петър Ванчев Тодоров

Секретар: Лиляна Стоянова Митова-Кьосашка

* Публикувано на 27.05.2018 в 20:31 часа

Календар

Решения

  • № 173 / 27.05.2018

    относно: Избор на кмет на община Макреш втори тур

  • № 172 / 27.05.2018

    относно: Обявяване край на изборния ден в община Макреш

  • № 171 / 27.05.2018

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на частични избори за кмет на община Макреш втори тур на 27.05.2018 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения