17.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. до 17:00 часа включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

https://cik.is-bg.net/upload/119976/blanka_predstaviteli+%282%29.xls

17.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г.  Застъпниците на кандатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции, се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа). Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

 

14.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Макреш уведомява, че на 17.10.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в НЧ „ Мито Марков“, ул. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" №104А в с. Макреш ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на Община Макреш.

07.10.2019

Съобщение

Уведомяваме ви, че на основание т. 7, изречение 2 от Решение 993-МИ от 07.09.2019г. и във връзка с писмо изх. № МИ - 15 - 697 от 05.10.2019г. на ЦИК,  ОИК Макреш публикува утвърдени образци на бюлетини в раздел Заседания като приложения към протокол № 7 от 30.09.2019г.

24.09.2019

Съобщение

Тегленето на жребий за определяне реда за участие на регистрираните в ОИК Макреш партии и коалиции в диспутите, организирани от регионалните радиа и телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г ще се проведе на 25.09.2019 год. от 17:00 часа.

 

16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Макреш ще приема предложения за регистрация на кандидатски листи от регистрираните в ОИК - Макреш  партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. всеки календарен ден  до 24.09.2019 г. (включително) от  9.00 ч. до 17.00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения