23.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ ОБЯВА ТЕГЛЕНЕ ЖРЕБИЙ на реда за участие в диспутите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 20 май 2018 година.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- МАКРЕШ  Обявява на 24.04.2018 г. от 17:30 в Заседателната зала на Общински съвет – Макреш, село Макреш, ул.“Георги Бенковски“№88 теглен жребий за определяне чрез жребий на реда за участие в диспутите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 20 май 2018 година.

        Формите ,темите на предизборната кампания, формите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио и телевизионни центрове и упълномощени представители на партии, коалициите и местните коалиции  и инициативни комитети регистрирали кандидати .

23.10.2015

Съобщение

На основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс ЦИК разрешава откриването на изборния ден на 25 октомври 2015 г. в секция № 052500006, с. Раковица, община Макреш да започне в 05.00 часа и да продължи до 19.00 часа.
19.10.2015

Съобщение

ОИК Макреш съобщава че публикува сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори - кмет на община, кмет на кметство и общински съветници в община Макреш.

 

16.10.2015

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Относно: Определяне на дата за обучение на представителите на секционните избирателни комисии на територията на Община Макреш

На 20 октомври от 10.00 часа в с. Макреш Читалище "Мито Марков", ул. "Георги Бенковски" №104 А  ще се проведе обучение на представителите на СИК на територията на Община Макреш.

 

16.10.2015

Съобщение

Избирателна  секция на територията на община Макреш , определена за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

Секция №052500006 – читалище Надежда, ул. „Четвърта" №9, с.Раковица;

Избирателите с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и/или на зрението ще получават информация и ще могат да се правят заявки за транспорт до местата за гласуване на телефон 094/ 600 356 , 0887771933 .

В изборния ден, 25.10.2015г. се приемат  заявки се приемат на посочените телефони . При подадена заявка Общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания.

13.10.2015

Съобщение

ОИК МАКРЕШ съобщава че следващото заседание на общинската издбирателна комисия, ще бъде на 14.10.2015 година от 13:00 часа.

11.10.2015

Съобщение

ОИК МАКРЕШ съобщава че следващото заседание на общинската издбирателна комисия, ще бъде на 12.10.2015 година от 15:30 часа.

08.10.2015

Съобщение

ОИК МАКРЕШ съобщава че следващото заседание на общинската издбирателна комисия, ще бъде на 09.10.2015 година от 10:00 часа.

01.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: УЧАСТИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В СИК

             ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЗА ВРЕМЕТО, НЕОБХОДИМО ЗА РАБОТАТА ИМ В СЪОТВЕТНАТА КОМИСИЯ, СЕ ОСИГУРЯВАТ КАТО ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ, СЪЩИТЕ СА ДЛЪЖНИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 18, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, АКО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ КАТО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, В СРОК ОТ 7 РАБОТНИ ДНИ ОТ ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ЗАЕТОСТ ДА УВЕДОМЯТ ПОДЕЛЕНИЯТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ЗА ВЪЗНИКНАЛАТА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

01.10.2015

Съобщение

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия - Макреш до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия или местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен

30.09.2015

Съобщение

ОИК МАКРЕШ съобщава че следващото заседание на общинската издбирателна комисия, ще бъде 01.10.2015 година от 10 . 00 часа .

 

22.09.2015

Съобщение

ОИК МАКРЕШ СЪОБЩАВА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ ЩЕ Е НА 23.09.2015Г. ОТ 1530ЧАСА 

22.09.2015

Съобщение

ОИК - Макреш уведомява, че тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината ще се проведе на 23.09.2015 г. /сряда/ от 15.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Макреш, село Макреш, ул.“Георги Бенковски“№88

22.09.2015

Съобщение

Провеждането на жребия за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе на 23 септември 2015 г. в Заседателната зала на Общински съвет - Макреш, село Макреш, ул.“Георги Бенковски“№88, непосредствено след приключване на жребия за определянето на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове в изборите на 25 октомври 2015 г.

18.09.2015

Съобщение

ОИК МАКРЕШ СЪОБЩАВА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ ЩЕ Е НА 22.09.2015Г. ОТ 11.00ЧАСА 

10.09.2015

Съобщение

ОИК МАКРЕШ съобщава че следващото заседание на общинската издбирателна комисия, ще бъде 14.09.2015 година от 13 . 00 часа .

още съобщения

Календар

Решения

  • № 136 / 19.04.2018

    относно: Утвърждаване РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪСТАВА НА СИК ЗА ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

  • № 135 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на партия Българска социалистическа партия за участие в изборите за кмет на община на 20 май 2018 г. в община Макреш.

  • № 134 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на община на 20 май 2018 г.

всички решения