Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 45
Макреш, 24.09.2019

ОТНОСНО: Обработване и защита на лични данни в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Във връзка с писмо с изх. №МИ-15-326 от 18.09.2019 на ЦИК, на основание чл. 87 ал.1 т.1 и т.34 от ИК и като администратор на лични данни, Общинска избирателна комисия Макреш

Р Е Ш И:

Приема:

ПОЛИТИКА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА KMETOBE НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. НА  ОИК Макреш

 

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) Макреш е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК Макреш обработват личните данни по реда и

условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (33ЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на EC се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК Макреш прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 2. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК Макреш, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 3. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛИ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 4. Обработване на лични данни от ОИК Макреш за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК Макреш.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК Макреш.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК Макреш публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

9.Забрани:

                   9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК Макреш, за цели, различни от тези, определени в ИК.

 • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
 • Забранява се на ОИК Макреш, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

9.4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК Макреш, съдържащи лични данни.

                   9.5.Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК Макреш или определен от него член на ОИК Макреш информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] . Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК Макреш уведомява Комисията за защита на личните данни.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

 

Председател:                                                                        Секретар:

Полина Сашова Башлийска                                                          Ваня Иванова Василева

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:51 часа

Календар

Решения

 • № 100 / 08.10.2021

  относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

 • № 99 / 06.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 98 / 03.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения