Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 134
Макреш, 19.04.2018

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на община на 20 май 2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ 134-МИ19.04.2018г.

Макреш, 19.04.2018

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на община на 20 май 2018 г.

Постъпило е заявление от партия „ГЕРБ” , подписано от Иван Вълчев Андреев, пълномощник на Владимир Цветанов Тошев, упълномощен от Бойко Методиев Борисов с пълномощно № КО-Г-017/10,04,2018г. в качеството си на председател на партията, заведено в регистъра на партиите за участие в изборите за кмет  на община на 20 май 2018г.

Към заявлението са приложени: копие от удостоверение за регистрацията на партията в СГС от 04.04.2018г. съгласно което партията е регистрирана като: партия „ГЕРБ”; пълномощно № КО-Г-017/10,04,2018г.от Бойко Методиев Борисов, упълномощаващо Владимир Цветанов Тошев и пълномощно № 001 15,04,2018г. от Владимир Цветанов Тошев за Иван Вълчев Андреев; копие от Решение № 5022-МИ/13,04,2018г. на ЦИК за регистрация на   партия „ГЕРБ”.

Съгласно заявлението депозирано в ОИК – Макреш, партията ще бъде изписвана на бюлетината за гласуване в изборите за кметове на кметства на 20,04,2018г., съгласно Решение № 5022-МИ/13,04,2018г на ЦИК: ПП ГЕРБ.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс ОИК – Макреш след като се запозна и обсъди представените пред ОИК – Макреш документи за регистриране на партия „ГЕРБ” за изборите за кмет в Община Макреш  на 20,04,2018г. прие, че са спазени законовите изисквания и

Р Е Ш И:

1.1 РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на община Макреш на 20 май 2018г.

1.2 Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:

ПП ГЕРБ

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      СЕКРЕТАР:

/Петър Тодоров /                                                            /Лиляна Митова/

 

 

Публикувано на сайта на ОИК-Макреш на: 19,04,2018г. в ….ч.

 

Поставено на Информационното табло:19,04.2018г. в 18.00ч.

 

Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Председател: Петър  Тодоров

Секретар: Лиляна Митова

Председател: Петър Ванчев Тодоров

Секретар: Лиляна Стоянова Митова-Кьосашка

* Публикувано на 19.04.2018 в 19:51 часа

Календар

Решения

  • № 136 / 19.04.2018

    относно: Утвърждаване РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪСТАВА НА СИК ЗА ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

  • № 135 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на партия Българска социалистическа партия за участие в изборите за кмет на община на 20 май 2018 г. в община Макреш.

  • № 134 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на община на 20 май 2018 г.

всички решения